מחשבון ריבית דריבית של עדי פיננסים

חשבו את ההשקעה העתידית שלכם:

*אחוז דמי הניהול שירדו מכל הפקדה
אחוז דמי הניהול שירדו בכל שנה מהסכום שנצבר
כולל הפקדות ורווחים (לפני הוצאות דמי ניהול)
הסכום שהופקד בפועל, לא כולל רווחים
הרווח שנצבר מעבר למה שהופקד